Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Zadania

Ośrodek realizuje zadania związane z profesjonalnym świadczeniem pomocy osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, młodzieży eksperymentującej i narażonej na uzależnienia, osobom współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych polegające na:

 1. udzielaniu porad i konsultacji z zakresu problematyki uzależnień oraz współuzależnień,
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. prowadzeniu interwencji kryzysowej, w szczególności poradnictwa z zakresu:
  • prawa
  • pedagogiki
  • psychoterapii uzależnień
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • psychologii
 4. udzielaniu świadczeń edukacyjnych osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 5. informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia.
 6. współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.