Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca: mgr Maria Błoniarz - Górna
89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 31a
tel./fax 0-52 3973574

Skład MKRPA w Chojnicach:

 1. Przewodnicząca- Maria Błoniarz- Górna
 2. Agnieszka Kortas - Koczur
 3. Adam Smagorzewski
 4. Lucyna Juda
 5. Andrzej Mielke
 6. Jan Zieliński
 7. Joanna Błaszkowska

 

 

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Obowiązek prowadzenia przez gminę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych został nałożony ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast podstawę do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowią przepisy zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z uwagi na złożony charakter i przenikanie się problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, oraz dążenie do jak najskuteczniejszej realizacji celów przeciwdziałania problemom narkomanii i alkoholowym Gmina Miejska Chojnice realizuje jeden program wynikający z obowiązku nałożonego na samorząd ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 t,, poz. 487 z późn. zm.), i ustawą z dnia 29 lipca 2012 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.) Działania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (zwanym dalej Programem) w dużej mierze stanowią kontynuacje zadań realizowanych w latach poprzednich lub nie zrealizowanych całkowicie przez sytuacje epidemiologiczną w kraju. Wynika to z taktu, iż rozwiązywanie oraz łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych wymaga długiego okresu realizacji dla swej skuteczności.

Niniejszy Program uwzględnia kierunki działań określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 -2020.

Kreatorem programu jest dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, po uzyskaniu akceptacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizatorem i koordynatorem programu jest Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. (art.4¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.))                                   Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację tych zadań. Są nimi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być wykorzystane jedynie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w gminnym programie (art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.)).

Sposób realizacji działań profilaktycznych w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

 

W dniu  09 kwietnia 2020r. Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wydała stanowisko w sprawie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Stosując się do wskazówek PARPA oraz mając na uwadze, że pandemia zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach utrzymuje funkcjonowanie świetlicy dla dzieci 3-5 letnich przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (działalność świetlicy zawieszona zostanie w przypadku zamknięcia przedszkoli), natomiast grupy socjoterapeutyczne oraz Grupy Rozwoju Rodzica realizowane są online   (ośrodek wyposażony został w tablet umożliwiający pracownikom prace z ludźmi bez bezpośredniego kontaktu). Pracownicy Ośrodka oraz osoby pełniące dyżury w punkcie konsultacyjnym umożliwiają osobom zwracającym się po pomoc kontakt bezpośredni przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (sale wyposażone są w pleksi, zakupiono maseczki jednorazowe, płyn dezynfekujący, a rozmowy odbywają się w salach umożliwiających 2m. odstęp), kontakt telefoniczny, przez komunikatory internetowe lub online. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako organu realizującego zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, odbywa się w formie bezpośredniej z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Praca Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przestrzega i realizuje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak mimo obecnej sytuacji Ośrodek, jako realizator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie traci z pola widzenia problemów alkoholowych zdając sobie sprawę, że stan epidemii powoduje przedłużający się stres i lęk, ogranicza kontakty społeczne co może sprzyjać wzrostowi spożycia alkoholu, eksperymentowania z używkami oraz nasilać problem przemocy.

 

 

Przegląd zasobów umożliwiających prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnice realizujący zadania związane z profesjonalnym świadczeniem pomocy osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, młodzieży eksperymentującej i narażonej na uzależnienia, osobom

współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych oraz rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi dzieci.

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której członkowie przeszkoleni są w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

- Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

- Powiatowa Komenda Policji w Chojnicach, z którą współdziałamy w ramach procedury

przeciwdziałania przemocy pt. „ Niebieska karta”.

- Dwie poradnie leczenia uzależnień:

· Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach

· Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Kościerska w Chojnicach.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym współpracujemy w ramach procedury przeciwdziałania przemocy pt. „ Niebieska karta”.

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Chojnicach, który ma swojego przedstawiciela w MKRPA i z którym współpracujemy w ramach nadzoru nad przebiegiem leczenia osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego przez Sąd.

- Szkoły Podstawowe, które współpracują z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w ramach rozwiązywania problemów uczniów i ich rodziców, a także realizują szkolne programy profilaktyczne oraz prowadzą świetlice popołudniowe.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2021r.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - planowany koszt zadania 110 000 zł.

 

1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu bezpośrednio lub telefonicznie porad, konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Specjalista terapii uzależnień /umowa-zlecenie, rachunek/

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

2.  Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych

i środowisk wzajemnej pomocy

–       bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka

–       wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku  leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYKONAWCY:

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

4. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.

WYKONAWCY:

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       biegli sądowi

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

5.  Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku  o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - planowany koszt zadania 981 915 zł.
 2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

–       bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty

–       opłacenie lokalnych podatków

–       wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników

–       odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

–       prace porządkowe – umowa zlecenie

–       remont dachu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych, w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

2.  Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej dla osób uzależnionych po zakończonej terapii.

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty

- wynagrodzenia osobowe  pracownika

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały

- finansowanie remontów, drobnych napraw

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc pomocy poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

–       psycholog

–       prawnik

–       pedagog – socjoterapeuta

–       psychoterapeuta

a)     prowadzenie grupowych form pomocy w formie bezpośredniej lub online,

b)     udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia w formie bezpośredniej, telefonicznej lub online

c)     organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie w formie bezpośredniej lub online,

d)     udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

WYKONAWCY: specjaliści /umowy zlecenia, rachunki/

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

4.   Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej w formie bezpośredniej lub online:

-  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,

-  Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,

-  Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.

-  Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-VI

-  Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII

-  Grupa Rozwoju Rodzica

-  Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

-  Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       specjaliści /umowy zlecenia/

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

5. Wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci  z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, wsparcie finansowe zakupu materiałów papierniczych, słowników, gier planszowych, biletów do kina oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       Pedagodzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

6. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktycznego - terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI: I-II, VI-VIII 2021

 

 1. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - planowany koszt zadania 18 000 zł.

 

 1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających w pomocy Ośrodka –dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny, itp.

WYKONAWCY:

–    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–    Pozarządowe organizacje

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

2. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzona na terenie szkół; dotycząca problemów uzależnień, przemocy oraz działalności Ośrodka.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Chojnickie szkoły

–       Zaproszeni specjaliści

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

3. Działalność profilaktyczna skierowana bezpośrednio do dzieci i rodziców prowadzona na terenie szkół w formie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami programu „Spójrz Inaczej”

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Chojnickie szkoły

- Zaproszeni specjaliści

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

4. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, PIKNIK RODZINNY.

WYKONAWCY:

–    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–    zaproszeni artyści i zespoły

–    lokalne media

–    instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

TERMIN REALIZACJI: V-VI 2021

5. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       pozarządowe organizacje sportowe

–       certyfikowani instruktorzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

6. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, itp.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Pozarządowe organizacje sportowe

–       certyfikowani instruktorzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

7. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje wychowawcze oraz wiedzę z zakresu uzależnień.

WYKONAWCY:

–    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–    Certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

8. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym” w Chojnicach dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach popołudniowych.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       Chojnickie szkoły

–       „Park Wodny”

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów, itp.

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

 

 1. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - planowany koszt zadania 20 000 zł.
 2. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy.

- udostępnienie pomieszczeń

- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pokrycie kosztów udziału i dojazdu w związku ze szkoleniami:

a)     szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy

b)     dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i  sprawcami przemocy w rodzinie

–       pracowników szkół

–       pracowników socjalnych

–       kuratorów sądowych

–       policjantów

–       innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

c)     organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Certyfikowani specjaliści

–       Placówki i stowarzyszenia szkolące

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

 1. V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
  w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego – planowany koszt zadania 22 000 zł.
 2. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

WYKONAWCY:

–       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

–       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–       Komenda Powiatowa Policji

–       Straż Miejska

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

 

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Członkowie komisji otrzymują  rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu Komisji i podkomisji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe krajowe.
 2. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
 3. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-go dnia następnego miesiąca.