Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca: mgr Maria Błoniarz - Górna
89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 31a
tel./fax 0-52 3973574

Skład MKRPA w Chojnicach:

    

    

   Miejski Program Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

    

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Obowiązek prowadzenia przez gminę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych został nałożony ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast podstawę do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowią przepisy zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

   Z uwagi na złożony charakter i przenikanie się problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, oraz dążenie do jak najskuteczniejszej realizacji celów przeciwdziałania problemom narkomanii i alkoholowym Gmina Miejska Chojnice realizuje jeden program wynikający z obowiązku nałożonego na samorząd ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 t,, poz. 487 z późn. zm.), i ustawą z dnia 29 lipca 2012 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.) Działania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (zwanym dalej Programem) w dużej mierze stanowią kontynuacje zadań realizowanych w latach poprzednich lub nie zrealizowanych całkowicie przez sytuacje epidemiologiczną w kraju. Wynika to z taktu, iż rozwiązywanie oraz łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych wymaga długiego okresu realizacji dla swej skuteczności.

   Niniejszy Program uwzględnia kierunki działań określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 -2020.

   Kreatorem programu jest dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, po uzyskaniu akceptacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   Realizatorem i koordynatorem programu jest Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. (art.4¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.))                                   Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację tych zadań. Są nimi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być wykorzystane jedynie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w gminnym programie (art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.)).

   Sposób realizacji działań profilaktycznych w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

    

   W dniu  09 kwietnia 2020r. Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wydała stanowisko w sprawie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Stosując się do wskazówek PARPA oraz mając na uwadze, że pandemia zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach utrzymuje funkcjonowanie świetlicy dla dzieci 3-5 letnich przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (działalność świetlicy zawieszona zostanie w przypadku zamknięcia przedszkoli), natomiast grupy socjoterapeutyczne oraz Grupy Rozwoju Rodzica realizowane są online   (ośrodek wyposażony został w tablet umożliwiający pracownikom prace z ludźmi bez bezpośredniego kontaktu). Pracownicy Ośrodka oraz osoby pełniące dyżury w punkcie konsultacyjnym umożliwiają osobom zwracającym się po pomoc kontakt bezpośredni przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (sale wyposażone są w pleksi, zakupiono maseczki jednorazowe, płyn dezynfekujący, a rozmowy odbywają się w salach umożliwiających 2m. odstęp), kontakt telefoniczny, przez komunikatory internetowe lub online. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako organu realizującego zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, odbywa się w formie bezpośredniej z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

   Praca Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przestrzega i realizuje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak mimo obecnej sytuacji Ośrodek, jako realizator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie traci z pola widzenia problemów alkoholowych zdając sobie sprawę, że stan epidemii powoduje przedłużający się stres i lęk, ogranicza kontakty społeczne co może sprzyjać wzrostowi spożycia alkoholu, eksperymentowania z używkami oraz nasilać problem przemocy.

    

    

   Przegląd zasobów umożliwiających prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

   - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnice realizujący zadania związane z profesjonalnym świadczeniem pomocy osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, młodzieży eksperymentującej i narażonej na uzależnienia, osobom

   współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych oraz rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi dzieci.

   - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której członkowie przeszkoleni są w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

   - Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

   - Powiatowa Komenda Policji w Chojnicach, z którą współdziałamy w ramach procedury

   przeciwdziałania przemocy pt. „ Niebieska karta”.

   - Dwie poradnie leczenia uzależnień:

   · Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach

   · Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Kościerska w Chojnicach.

   - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym współpracujemy w ramach procedury przeciwdziałania przemocy pt. „ Niebieska karta”.

   - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Chojnicach, który ma swojego przedstawiciela w MKRPA i z którym współpracujemy w ramach nadzoru nad przebiegiem leczenia osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego przez Sąd.

   - Szkoły Podstawowe, które współpracują z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w ramach rozwiązywania problemów uczniów i ich rodziców, a także realizują szkolne programy profilaktyczne oraz prowadzą świetlice popołudniowe.

    

   HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
   PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
   W 2021r.

   1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - planowany koszt zadania 110 000 zł.

    

   1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu bezpośrednio lub telefonicznie porad, konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Specjalista terapii uzależnień /umowa-zlecenie, rachunek/

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   2.  Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych

   i środowisk wzajemnej pomocy

   –       bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka

   –       wsparcie merytoryczne

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku  leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

   Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

   WYKONAWCY:

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   4. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.

   WYKONAWCY:

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       biegli sądowi

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   5.  Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku  o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - planowany koszt zadania 981 915 zł.
   2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

   –       bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty

   –       opłacenie lokalnych podatków

   –       wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników

   –       odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

   –       prace porządkowe – umowa zlecenie

   –       remont dachu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

   Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych, w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   WYKONAWCY:

   - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   2.  Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej dla osób uzależnionych po zakończonej terapii.

   - pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty

   - wynagrodzenia osobowe  pracownika

   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

   - wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały

   - finansowanie remontów, drobnych napraw

   WYKONAWCY:

   - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc pomocy poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

   –       psycholog

   –       prawnik

   –       pedagog – socjoterapeuta

   –       psychoterapeuta

   a)     prowadzenie grupowych form pomocy w formie bezpośredniej lub online,

   b)     udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia w formie bezpośredniej, telefonicznej lub online

   c)     organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie w formie bezpośredniej lub online,

   d)     udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

   WYKONAWCY: specjaliści /umowy zlecenia, rachunki/

   TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

   4.   Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej w formie bezpośredniej lub online:

   -  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,

   -  Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,

   -  Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.

   -  Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-VI

   -  Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII

   -  Grupa Rozwoju Rodzica

   -  Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

   -  Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       specjaliści /umowy zlecenia/

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   5. Wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci  z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, wsparcie finansowe zakupu materiałów papierniczych, słowników, gier planszowych, biletów do kina oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       Pedagodzy

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   6. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktycznego - terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       Organizacje pozarządowe

   TERMIN REALIZACJI: I-II, VI-VIII 2021

    

   1. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - planowany koszt zadania 18 000 zł.

    

   1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających w pomocy Ośrodka –dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny, itp.

   WYKONAWCY:

   –    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –    Pozarządowe organizacje

   TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

   2. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzona na terenie szkół; dotycząca problemów uzależnień, przemocy oraz działalności Ośrodka.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Chojnickie szkoły

   –       Zaproszeni specjaliści

   TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

   3. Działalność profilaktyczna skierowana bezpośrednio do dzieci i rodziców prowadzona na terenie szkół w formie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami programu „Spójrz Inaczej”

   WYKONAWCY:

   - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   - Chojnickie szkoły

   - Zaproszeni specjaliści

   TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

   4. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, PIKNIK RODZINNY.

   WYKONAWCY:

   –    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –    zaproszeni artyści i zespoły

   –    lokalne media

   –    instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

   TERMIN REALIZACJI: V-VI 2021

   5. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       pozarządowe organizacje sportowe

   –       certyfikowani instruktorzy

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   6. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, itp.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Pozarządowe organizacje sportowe

   –       certyfikowani instruktorzy

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   7. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje wychowawcze oraz wiedzę z zakresu uzależnień.

   WYKONAWCY:

   –    Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –    Certyfikowani specjaliści

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   8. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym” w Chojnicach dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach popołudniowych.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       Chojnickie szkoły

   –       „Park Wodny”

   TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

   9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

   WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów, itp.

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

   WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

    

   1. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - planowany koszt zadania 20 000 zł.
   2. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy.

   - udostępnienie pomieszczeń

   - wsparcie merytoryczne

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pokrycie kosztów udziału i dojazdu w związku ze szkoleniami:

   a)     szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy

   b)     dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i  sprawcami przemocy w rodzinie

   –       pracowników szkół

   –       pracowników socjalnych

   –       kuratorów sądowych

   –       policjantów

   –       innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

   c)     organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Certyfikowani specjaliści

   –       Placówki i stowarzyszenia szkolące

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

   1. V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
    w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego – planowany koszt zadania 22 000 zł.
   2. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

   WYKONAWCY:

   –       Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

   –       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –       Komenda Powiatowa Policji

   –       Straż Miejska

   TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

    

   Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   1. Członkowie komisji otrzymują  rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu Komisji i podkomisji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe krajowe.
   2. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie
    z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
   3. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-go dnia następnego miesiąca.