Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Raport z analizy pod kątem dostosowania Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w
Chojnicach do minimalnych wymagań dotyczących dostępności
architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach (www.opr-chojnice.pl). Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W Ośrodku wyznaczono koordynatora do spraw dostępności, którego zadaniem jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, monitorowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, ul. Strzelecka 31

Osoby głuchonieme chcące skorzystać z pomocy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.